Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING KINDEROPVANG DE SPEELTUIN

Kinderopvang de Speeltuin gevestigd aan de Blaasblag 10 te (2421 MD) Nieuwkoop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70569827, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens
De contactgegevens van Kinderopvang de Speeltuin zijn:

Website www.kinderopvangdespeeltuin.nl
E-mail info@kinderopvangdespeeltuin.nl
Telefoon 06-49253489

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderopvang de Speeltuin verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Kinderopvang de Speeltuin haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
van de ouders:
* Naam
* Adres
* Emailadressen
* telefoonnummers
van de kinderen:
* BSN
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer(s)
* E-mailadres(sen)
* Observaties
* Verslagen van evaluaties
* Documenten die betrekking hebben op de meldcode
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld mondeling, in correspondentie en telefonisch ( toestemmingsformulieren, vakantieroosters, gezondheidsgegevens, opvangtijden, noodtelefoonummers, afspraken m.b.t. opvoeding)
van anderen:
* Telefoonnummers en namen van achterwachten.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Kinderopvang de Speeltuin kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderopvangdespeeltuin.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
Kinderopvang de Speeltuin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Het afhandelen van urenregistraties
* Verzenden van informatie
* U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderopvang de Speeltuin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Kinderopvang de Speeltuin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Gegevens van ouders
Volledige naam
7 jaar
Wettelijk
De overeenkomst / contract
7 jaar
Wettelijk
Financiële transacties
7 jaar
Wettelijk
Adresgegevens
2 jaar
Aanbevolen
E-mailadres
2 jaar
Aanbevolen
Telefoonnummer
2 jaar
Aanbevolen

Gegevens van het kind
Volledige naam
7 jaar
Wettelijk
BSN
7 jaar
Wettelijk
Adresgegevens
2 jaar
Aanbevolen
Geboortedatum
2 jaar
Aanbevolen
Medische gegevens
2 jaar
Aanbevolen
Gezondheidsgegevens
2 jaar
Aanbevolen
Gegevens ontwikkeling kind
2 jaar
Aanbevolen

 

Nieuwe potentiele klanten kunnen via de mail. Whatsapp of telefonisch contact opnemen met kinderopvang de Speeltuin. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het contactmoment . Binnen 2 maanden na dit contactmoment worden de gegevens verwijderd, mits u beslist dat ik de contactgegevens mag behouden, om later nog contact met u op te kunnen nemen.

Bewaren van gegevens:
Voor het verwerken en bewaren van gegevens maakt kinderopvang de Speeltuin gebruik van
• Microsoft 365, Word, excel, onedrive, gmail
• Whatsapp, Facebook
• Op laptop, telefoon, tablet, alles voorzien van wachtwoorden
• Schriftelijke gegevens in mappen ( in afgesloten kast)
• Bestanden met persoonlijke gegevens zijn voorzien van wachtwoorden.
• De laptop is beveiligd met McAfee internet security en Windows Defender.
• Portabase ( via Gastouderbureau)
• Heen – en weerschriftjes. Liggen op kast of in tas tijdens opvang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderopvang de Speeltuin zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderopvang de Speeltuin deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: uw Gastouderbureau ( via portabase en evaluaties), GGD (namen, leeftijd kind en opvanguren), boekhouder ( Namen, aantal uren en opvangvergoeding), en evt Veilig Thuis.

Soms kan het voorkomen dat we ons zorgen maken over (de ontwikkeling van) het kind. U kunt hierbij denken aan fysieke verzorging, geestelijke verzorging, de ontwikkeling van het kind of omgevingsfactoren. In het belang van het kind kan het dan nodig zijn om informatie uit te wisselen met derden, zoals de GGD, het consultatiebureau, de school, maatschappelijk werk etc.
Gegevensuitwisseling vindt echter alleen plaats als de ouders hiervoor expliciet toestemming hebben gegevens.
Zijn er zorgen om het kind dan heeft Kinderopv ang de Speeltuin de plicht om met de ouders in gesprek te gaan. Samen met de ouders wordt gekeken hoe we deze zorgen omtrent het kind kunnen wegnemen en tot een oplossing voor het kind kunnen komen. Als de ouders hier geen gehoor aan geven en de zorgen dusdanig groot zijn dat de gezondheid, de ontwikkeling of veiligheid van het kind in het geding zijn, zien we ons genoodzaakt en zijn wij verplicht om melding te maken bij Veilig Thuis.

Cookies en aanverwante technieken
Kinderopvang de Speeltuin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kinderopvang de Speeltuin gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderopvang De Speeltuin en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Kinderopvang de Speeltuin een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u door te sturen, of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderopvangdespeeltuin.nl. Kinderopvang de Speeltuin, neemt daarna contact met u op, om er zeker van te zijn dat werkelijk zelf de aanvraag heeft gedaan.

Kinderopvang De Speeltuin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens
Kinderopvang De Speeltuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Mareille Houtman van Kinderopvang de Speeltuin op.

 

Kinderopvang de Speeltuin
Blaasbalg 10
2421MD Nieuwkoop
06-49253489
info@kinderopvangdespeeltuin.nl